SLAGET PÅ ROMSØ

Uddrag fra Kirsten Kruse Hansens bog, ROMSØ, 1991. 

Også under Englænderkrigen var der mange fjendtlige skibe i farvandet. Ejeren af Hverringe, Hans Rudolph Iuel havde organiseret oprettelsen af et frivilligt jægerkorps, og de var d. 19. maj 1908 med i en ekspedition til Romsø, hvor omkring 100 englændere blev taget til fange, da disse som så ofte før var gået i land på øen. 

Hans Rudolph Iuels rapport til kongen findes stadig og fra C.F. Wandels bog om krigen (1) får man søværnets fremstilling af begivenheden: 

"Rapport: Efter Deres Højvelbaarenheds Ordre indskibede jeg mig i Aftes på Kanoneerbaadene under Her Capitain von Schønheyder for at afgaa til Øen Romsø, med 30 mand af Sjællandske Jægerkorps under Hrr Premierløjtnant v. Linde, 24 Mand af Jægercompagniet, Kongens Regiment, Hrr Capitain v. Dass, og 22 Mand fynske ridende Jægerkorps.- Vi ankom til Øen omtrent Kl. 2, hvor vi udskibedes; og blev der af Hrr Capitain v. Schønheyder endnu medgivet 100 Matroser under D'Hrr Lieutnanter von Grodtschilling og v. Cederfeldt.-  

Øen blev straks, formedelst den paa flere Steder antændte Ild recognosceret med den nødvendige Forsigtighed, og da intet befandt sig der, hverken af Mennesker eller Kreaturer, bleve Tropperne samlede i Baghold i Skoven, og de fornødne Poster udstillede.-  

I dag Morges kl. 6 udgik den første Barkasse fra Rangskibet (engelsk), og efter denne 3de Chalupper, som alle holdte ind på Øen; det sig i disse befindende Mandskab kunde omtrent være 150 til 170 Mand. Jeg lod dem uforstyrret gaa iland, og da jeg omtrent kunde formode, at de vare saa højt oppe, at de kunde afskjæres, hvilket ej formedelst en Pynt af Skoven med Vished kunde sees, lod jeg den højre Flanke trække sig under Stranden, for om muligt at bemestre sig Fartøjerne, medens Fjenden af det øvrige Mandskab blev angreben.-  

Det lykkedes os at gøre 93 Fanger, hvoriblandt 1 Officer og 2 Masters; af Fartøjerne vare vi derimod ikke saa heldige, i hvormegen Anstengelse og Raskhed der ved udvistes af D Hrr Lieutnanter von Cederfeldt og v. Linde, der kommanderede på høire Fløj, at erobre noget, da Fjenden ved Ankomsten strax satte Baadene fra Landet, hvilket de formedelst lavt Vande ej havde kunnet lægge tæt op til. Folkene paa det ene Fartøi bleve nedskudte paa 2 Mand nær og kan Fjendens Tab af Døde og Saarede bestemt anslas til 20 Mand, hvorimod fra vores Side Ingen mistedes eller saaredes.-  

Da saaledes den overblevne rest af Fjenden var flygtet tilbage til Skibene, bleve de gjorte Fanger førte tilbage afsides paa Øen for, om et fornyet Angreb skulde ske, hvilket formodedes, og hvilket paafulgte med 3 Barkasser, 4 Travailleslupper og 3 mindre Baade, ialt 10 stærkt bemandede og bevæbnede Fartøier, der ankom under megen Hurra og Fryderaab, samt en vedholdende kardæskild.-  

Jeg lod strax trække en Kjede langs Kysten, om Fjenden atter muligt skulde have forsøgt at lande, men de holdt ej ind under vore riffelskud, og der skeede der for fra vores Side ikkun enkelte Skud.-  

Under denne Aktion, som omtrent varede en Time, og ved hvilken en Mand af Kongens Regiments Jægercompagni blev let blesseret af en Kugle i Laaret, ankom Hrr Capitain v. Schønheyder med Kanoneerbaadene, ved hvis komme de fientlige Fatøier fortrak og jeg efter Hrr Capitain v. Schønheyders Befaling igjen udskibede mig på Kanoneerbaadene. 

Jeg tør tilføje, at alt Mandskabet viste uendelig megen Koldblodighed, forenet med Lyst og Raskhed til at slaas.- 

Hverringe d 19 Maj 1809.
H. R. Iuel"

(1) C.F. Wandel: Søkrigen i de dansk-norske Farvande 1807-14 fra Tabet af Flaaden til Freden i Kiel, Udgivet på Carlsbergfondets bekostning: København i Kommission hos Jacob Lund - Bianco Lunos Bogtrykkeri 1915 - side 195-96

 

 
  NYHEDER OG
TILBUD
 
     
 

Teambuilding på en øde ø

Tag dine medarbejdere, kolleger eller kunder med på en uforglemmelig oplevelse

 
 

- se mere her

 
     
  Sejlads til Romsø starter igen d. 1. april 2023  
 

- se sejlplan og priser her

 
      
  Dåvildt jagt på Romsø  
 

- se mere her

 
      

Romsø Båden | Søndre Havnekaj 3 | 5300 Kerteminde | Tlf. +45 23 43 63 04 | Fax. +45 65 34 11 52 | Cookiepolitik | Persondatapolitik